BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ VỚI GIÁ CẢ NHƯ SAU

     ĐVT: VNĐ

1/ RỬA XE:                                                                                GIÁ

- Đồng giá: xe ga + xe số                                                                        25.000 

- Mô tô nhỏ:                                                                                             40.000

- Mô tô lớn:                                                                                              50.000

 

2/ THAY NHỚT (Thông dụng hoặc cao cấp)                              Tùy chọn        

3/ SẢN PHẨM PHỤ TRỢ                                                         Tùy chọn

 

4/ ĐÁNH BÓNG: 

- Xe số                                                                                                     100.000

- Xe ga nhỏ                                                                                            120.000

- Xe ga lớn                                                                                             150.000

 

5/ PHỦ NANO

- Xe số                                                                                                    250.000

- Xe ga nhỏ                                                                                             300.000

- Xe ga lớn                                                                                             350.000

 

6/ PHỤC HỒI NHỰA NHÁM                                                   Tùy chọn

7/ VỆ SINH ĐỘNG CƠ                                                           Tùy chọn

8/ VỆ SINH BUỒNG ĐỐT                                                       Tùy chọn

9/ VỆ SINH NHÔNG SÊN DĨA

- Vệ sinh sên + dĩa                                                                                   20.000

- Vệ sinh nhông + sên + dĩa                                                                     30.000

- Vệ sinh sên + dĩa (mô tô)                                                                       30.000   

- Vệ sinh nhông + sên + dĩa (mô tô)                                                         40.000                              

10/ VỆ SINH + THAY NƯỚC MÁT                                         Tùy chọn

11/ VỆ SINH LỌC GIÓ                                                                     10.000